Monthly Archives: januari 2014

Bewoner centraal in Woonvisie Hardenberg

16 januari 2014

Het woonbeleid van de gemeente Hardenberg biedt ruimte voor bewoners, met specifieke aandacht voor jongeren, senioren en mensen die zelf niet voor een woning kunnen zorgen. Dat blijkt uit de Woonvisie die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In de visie staat de woonbehoefte van de bewoners centraal. Vanwege de onzekere situatie op de woningmarkt, wordt in de visie rekening gehouden met verschillende scenario’s. Duurzaamheid loopt als een rode draad door de Woonvisie.

De Woonvisie werd dinsdagavond gepresenteerd in Bruchterveld, omdat daar al op een vernieuwende manier wordt gewerkt aan woningbouwplannen. Inwoners hebben zelf aan kunnen geven wat hun woonwensen zijn, en zijn nu samen met de gemeente aan de slag om hun woonwensen mogelijk te maken. Het eerste exemplaar van de Woonvisie is daarom uitgereikt aan de voorzitter van Plaatselijk Belang Bruchterveld, Benno Veltink.

In de Woonvisie ‘Ruimte voor bewoners’ staat hoe de gemeente Hardenberg haar woonbeleid tot 2020 vorm geeft met betrekking tot de thema’s ‘inwoner centraal’, ‘zorg’ en ‘duurzaamheid’. In de visie wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s, omdat de situatie op de woningmarkt, de rentestand en de economische groei momenteel erg onzeker zijn. Hierdoor is er de nodige flexibiliteit om het beleid bij te stellen als de omstandigheden veranderen.

Voor de komende twee jaar wordt vooral uitgegaan van een scenario waarbij de rente laag blijft en er nauwelijks economische groei is. Daarom worden er de komende twee jaar maatregelen genomen die geen hoge kosten of grote investeringen met zich meebrengen. Daarnaast zijn in de visie robuuste maatregelen uitgewerkt die passen in alle scenario’s.

‘Routekaart voor de komende twee jaar’
Wethouder Douwe Prinsse: “De situatie op de woningmarkt is veranderd naar een vraaggerichte markt. We hebben gezien dat langjarige planningen niet meer van deze tijd zijn. Ook de tijd dat mensen voor een woonkavel in de rij stonden, is al lang voorbij. Met deze Woonvisie kunnen we flexibel inspelen op veranderende omstandigheden en voldoen we aan de specifieke woonwensen van alle inwoners van Hardenberg. We hebben extra aandacht voor jongeren, senioren en mensen die niet zelf voor een woning kunnen zorgen. Omdat we niet weten hoe de economie en de woningmarkt zich de komende jaren ontwikkelen, stippelen we nu de routekaart voor de komende twee jaar uit. Daarnaast houden we voortdurend de vinger aan de pols om ook op de lange termijn onze ambities te kunnen realiseren. Bij de uitvoering van concrete maatregelen willen we samenwerken met onze partners en als gemeente vooral onze regierol pakken.”

Woonbehoefte centraal
De Woonvisie stelt de woonbehoefte van bewoners centraal en heeft oog voor mensen die zich niet helemaal zelfstandig kunnen redden op de huizenmarkt. De gemeente besteedt de komende jaren extra aandacht aan de woonbehoefte van jongeren omdat zij belangrijk zijn voor de toekomst van Hardenberg. Voor deze groep worden tijdelijk extra woningen of andere woonvormen gerealiseerd. De succesvolle startersleningen worden gecontinueerd.

Er is ook extra oog voor senioren. Zij moeten als gevolg van veranderingen in de zorg langer zelfstandig kunnen blijven wonen, in een passende woning met de nodige voorzieningen in de buurt. Voor mensen met een laag inkomen moeten voldoende passende woningen beschikbaar zijn tegen een betaalbare huurprijs.

Nieuwbouw
Met een breed aanbod aan bestaande woningen, wil de gemeente ook ruimte bieden aan mensen die wel zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Nieuwbouw blijft nodig om in de behoefte aan woningen te voorzien, maar alleen waar en wanneer daar behoefte aan is. Bestemmingsplannen zijn flexibel zodat beter ingespeeld kan worden op de concrete behoefte van de koper.

Duurzaamheid loopt als een rode draad door de Woonvisie. De gemeente heeft de ambitie dat zowel particuliere woningeigenaren als huurders zelf energie opwekken en energiebesparende maatregelen nemen in de woning. Duurzaamheid gaat ook over de inwoners, met aandacht voor het bevorderen van goede contacten in de buurt en een leefbare woonomgeving.

Actief meegedacht
De Woonvisie is in 2013 opgesteld. Diverse partijen zoals de provincie Overijssel, woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste en inwoners zijn hierbij betrokken. Ook makelaars, ontwikkelaars en plaatselijke belangen hebben actief meegedacht bij het opstellen van de visie. De Woonvisie sluit aan bij de gemeentelijke toekomstvisie, waarbij zelfredzaamheid & eigen verantwoordelijkheid en samenwerking & bundeling volgens een gelaagd model centraal staan.

De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie in de vergaderingen van januari 2014.

Bruchterveld en Ebbenbroek praten over de toekomst

Op initiatief van Plaatselijk Belang Bruchterveld en Ebbenbroek wordt in beide dorpen gekeken naar de toekomst. Donderdagavond 19 december zaten vertegenwoordigers van ruim vijfentwintig buurtverenigingen en jeugdgroepen in Ons Gebouw te Ebbenbroek bij elkaar om onder leiding van Gerrit Huisjes hierover te praten. Dat gebeurde aan de hand van thema’s zoals wonen en zorg, verenigingen en activiteitenaanbod, voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit en noaberschap. De uitkomsten dienen als handleiding voor toekomstige ontwikkelingen.

Gerrit Huisjes stelt dat de tijd dat je als dorpsgemeenschap een dorpsplan als verlanglijstje in kunt dienen bij de gemeente voorbij is. De overheid is geen gulle gever meer en we moeten dorpszaken steeds meer in eigen hand nemen. Het is logisch dat het lastig is dorpsvoorzieningen te verliezen, maar ook zonder kunnen kleine kernen zeer leefbaar zijn. Vooral ‘burgerinitiatieven’ moeten daar nu voor zorgen. “Het kapitaal van dorpen zijn de inwoners zelf, niet de stenen gebouwen”, stelt Huisjes. Wanneer dorpsbewoners per se iets willen regelen in hun eigen dorp dan doen ze dit steeds vaker zelf. Met vereende krachten worden bergen verzet. Nu is men in Bruchterveld en Ebbenbroek wel gewend aan het zelf en samen doen. “Maar als we willen houden wat we hebben en wat we hebben willen verbeteren, komt het in de toekomst, zowel voor jong als oud, nog meer aan op de bereidheid zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarvoor is het nodig om allemaal dezelfde kant op te bewegen en samen te zorgen dat zaken voor elkaar komen”. Volgens Gerrit Huisjes moeten we voorkomen dat de ansichtkaart van het dorp met daarop de bakker, de kruidenier en de smid gekoesterd wordt. We moeten mee in de tijd. Het is allang normaal dat je in Bruchterveld woont, in Zwolle werkt, in Hardenberg winkelt en in Enschede naar een concert gaat. Veel dorpsbewoners zijn dankzij hun auto en het internet allang halve stedelingen geworden en voelen zich daar prima bij. Hierbij zijn zowel fysieke- als digitale bereikbaarheid belangrijke items.

foto ebbenbroek

 

Bron: www.detoren.net

Een bericht van uw wijkagent

Politie-logo

Schuur –en woning inbraken.

Ik heb hier reeds eerder aandacht op gevestigd.

In de afgelopen periode zijn er in het buitengebied van de gemeente Hardenberg weer meerdere

inbraken in schuren en woningen geweest. We zijn er nog niet vanaf en het heeft de

laatste maanden weer de kop op gestoken in ons mooie gebied. Het buitengebied is de laatste week weer

het doelwit. De meeste inbraken vonden ’s avonds en ‘s nachts plaats. We hebben als politie het nodige

onderzoek gedaan, maar in een aantal gevallen waren er niet veel sporen. Bijvoorbeeld

omdat er geen braakschade was of omdat de schuur waarin de gestolen spullen

stonden niet was afgesloten.

 

Achter slot en grendel.

Bij de recente  inbraken in schuren werden onder andere zitgrasmaaiers, landbouwvoertuigen, aanhangers

en gereedschap gestolen. De dieven maken handig gebruik van het feit dat schuren

en ook woningen op het platteland lang niet altijd worden afgesloten. In sommige

gevallen werden de zaken dan ook zonder braakschade meegenomen zodat er voor de

politie weinig aanwijzingen waren. Dat is natuurlijk jammer, want zonder sporen lossen

wij een dergelijke inbraak vaak niet op.

Bovendien is een diefstal zonder braakschade dikwijls niet op de verzekering te verhalen.

 

Voorkomen is beter…

Het blijft dan ook belangrijk om te zorgen voor goed hang- en

sluitwerk en op z’n minst de woning en schuren zorgvuldig af te sluiten. Konden we

vroeger veelal zonder nare gevolgen onze spullen onbeheerd achterlaten, in deze tijd

blijkt dat helaas niet meer mogelijk. Het is daarom van belang om in uw omgeving uw

eigen zaken en die van anderen in de gaten

te (laten) houden. Vertrouwt u iets niet,schroomt u dan niet en neem contact op met

de politie op telefoonnummer 0900-8844.

Bij een heterdaad situatie verzoek ik u zelfs het alarmnummer 1-1-2 te bellen en zoveel

mogelijk informatie in u op te nemen. Denk aan uiterlijke bijzonderheden van personen

of voertuigen en vluchtroutes. Op die manier is de kans het grootst dat wij als politie

succesvol kunnen optreden. Maar nogmaals, voorkomen is beter dan genezen, dus maak

het inbrekers niet te gemakkelijk en sluit deuren en ramen goed af. Altijd, maar zeker

tijdens langere afwezigheid!

 

Met vriendelijke groet,

Hendrik Mepschen

wijkagent Hardenberg-zuid

Politie Oost-Nederland | District IJsselland| Team Vechtdal

Bezoekadres: Europaweg 39, 7771BG Hardenberg
T 0900-8844

e-mail: Hendrik.Mepschen@ijsselland.politie.nl