Monthly Archives: december 2014

Bakclub 10-12 jarigen

flyer voor kinderen bakclub>

Lichtjestocht

Lichtjestocht
Op vrijdagavond 19 december van 19:00-20:00 wordt Bruchterveld verlicht met een route van lichtjes door het dorp. Het is een unieke samenwerking tussen muziekvereniging Excelsior en de beide kerken in het dorp.
De lichtjestocht begint om 19:00 in De Ark, kerkgebouw van de protestantse gemeente.

We starten met het zingen van een kerstlied en daarna mag iedereen op eigen tempo de lichtjestocht lopen. Op verschillende punten tijdens de route speelt Excelsior kerstliederen en kun je het kerstverhaal horen in verschillende Bijbelvertalingen. Rond 20:00 eindigt de tocht weer met samenzang in de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein!

Alle kinderen worden uitgenodigd om met hun zelfgemaakte lichtje mee te lopen! Je kunt je lichtje voor de tocht een week eerder maken op de kerstmarkt die gehouden wordt op 12 december van 17:00-20:00 op het plein achter De Ark.

Actie voedselbank

Hardenberg doet mee met Voedselbankactie RTV Oost
Van 8 tot en met 19 december 2014 staat de Nederlandse regionale omroepen in het teken van de grootste voedselinzamelingsactie ooit in Nederland gehouden. Het doel is om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. RTV Oost neemt de Overijsselse actie voor haar rekening.

Inzamelingslocaties in onze gemeente
Voor de inzameling in Hardenberg is RTV Oost op zoek naar maximaal 3 inzamellocaties in de gemeente. De locaties fungeren in de periode van 8 tot en met 19 december als lokale Voedselinzamelingslocatie. U kunt denken aan buurthuizen, kantines of clubgebouwen. Het aanmelden van de locaties kan tot 28 november via gemeente@hardenberg.nl.

Heeft u vragen over de actie, bijvoorbeeld waaraan een locatie moet voldoen, dan kunt u contact opnemen met RTV Oost.

De gemeente speelt de adressen door aan RTV Oost, die op haar beurt ervoor zorgt dat de locatie(s) te herkennen zijn aan een opvallend spandoek en dat het transport van de ingezamelde goederen naar een centrale opvanglocatie wordt geregeld.

Boodschappenbriefje
RTV Oost roept heel Overijssel en dus ook Hardenberg op om in actie te komen aan de hand van ‘Overijssels Boodschappenbriefje’. Hierop leest u exact wat Overijssel voor Overijssel gaat inzamelen. Het boodschappenbriefje en meer informatie is te vinden op www.rtvoost.nl/voedselbank.

Regels vuur en carbid Gemeente Hardenberg

APV HARDENBERG: HFST 5, AFD. 5VUUR EN CARBID

Artikel 5.5.1 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen anders dan onbehandeld (afval)hout worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden.
3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale omgevingsverordening.
6. Op de ontheffing in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5.5.2 Carbid
1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
a. gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter; en
b.de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal; en
c. het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen; en
d. het gebruik plaatsvindt op 29 en/of 30 december, van 10.00 uur tot 18.00 uur en/of 31 december, van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur; en
e. wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
f.de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
1.75 meter van woonbebouwing; en
2. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg; en
3. 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden.
3. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van

60-km zone gemeente Hardenberg

Flyer 60 km-zone

Eurowijzer; Overzicht in uw financiële administratie

Eurowijzer

Steeds meer huishoudens in Hardenberg hebben te maken met financiële problemen. Mensen die voorheen nauwelijks financiële zorgen hadden, hebben dat nu wel: tweeverdieners moeten ineens rondkomen van één inkomen vanwege baanverlies. Mensen die weinig financiële buffer hebben kunnen tegenvallers zoals ontslag of ziekte niet opvangen en krijgen schulden. Gemeente Hardenberg erkent dit probleem en heeft daartoe €uroWijzer opgezet, in samenwerking met De Stuw en Raad en Recht.

Maatschappelijk probleem
Anders dan veel mensen misschien denken, is schuldenproblematiek een maatschappelijk probleem. Want op het moment dat mensen grote financiële zorgen hebben, gaat al hun aandacht daar naartoe. De stress die dit met zich meebrengt maakt dat mensen slechter functioneren. Als ouder, als buurtbewoner, als leerling, als werknemer. Een échte, structurele oplossing van de problematiek ligt dan ook in de maatschappij, en niet alleen bij de schuldenaars zelf, of bij hulpverleners.

Budgetteam
Marianne Kwant, sociaal juridisch dienstverlener bij De Stuw en Raad en Recht, is de drijvende kracht achter €uroWijzer. “€uroWijzer wil persoonlijk financieel leed verminderen, evenals de oplopende maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening. Dit doen we via een aantal pijlers. Zo helpen de vrijwilligers van ons Budgetteam mensen om overzicht te krijgen over hun financiële administratie. En als er méér nodig is, bijvoorbeeld het inschakelen van de Kredietbank, dan helpen zij daarbij. Maar: vrijwilligers nemen niets over; de cliënt houdt de regie en besluit wat er wel of niet gebeurt. Ook is onze ondersteuning erop gericht dat mensen uiteindelijk zélf hun financiën op de rit zetten en houden. En hun eigen valkuilen hebben leren kennen, en weten hoe ze die kunnen vermijden. ”

Netwerk en preventie
€uroWijzer stimuleert, als volgende pijler, dat bestaande organisaties die zich met schuldhulpverlening bezig houden, elkaar ontmoeten en kennis delen. Aan deze uitwisseling doen organisaties zoals Humanitas, de kerken, de Voedselbank, Taal voor het leven, het notariaat, advocatenkantoren en bewindvoerders mee. De gemeentelijke ‘samen Doen!’-teams zijn hier ook in vertegenwoordigd. Zo worden de lokale krachten goed gebundeld.
Een derde pijler bestaat uit het organiseren van voorlichting en preventie. Het doel van €uro Wijzer is het voorkomen of verminderen van schulden, wat we alleen kunnen bereiken als zo veel mogelijk partijen alert zijn op het signaleren van schuldenproblematiek en daar vervolgactie op organiseren. Dat kan met medewerking van €uroWijzer of andere hulpverlenende instanties uit het netwerk.

Plaatselijk Belang
€uroWijzer geeft voorlichting over het vroegtijdig signaleren van financiële problematiek. Welke aanwijzingen zijn daar voor? Hoe ga je daar respectvol mee om? Naar welke organisaties kan vervolgens worden doorverwezen en wat mag je van hun inzet verwachten?
Voorlichting organiseren we voor en met iedereen die zich hierin een rol ziet vervullen. Zo waren we in 2014 o.a. bij de Lions, de Vriendenkring, de Rotary. Ook bij Plaatselijk Belangen komen we graag toelichting geven op onze aanpak en dienstverlening . Dit kan bijvoorbeeld bij een ledenvergadering, een themabijeenkomst of een bestuursoverleg.

Praktisch
€uro Wijzer is er in de gemeente Hardenberg om inwoners (kostenloos) te informeren en te adviseren over verstandig omgaan met geld en het voorkomen van schulden. De onderstaande tips zijn daar een voorbeeld van. Mochten er vragen over het eigen ‘huishoudboekje’ zijn, dan bieden wij kostenloos advies en verdere ondersteuning. Vroeg erbij bespaart ellende, zorgen en veel geld.
€uro Wijzer werkt samen met o.a. Raad en Recht, Humanitas Thuisadministratie, de gemeentelijke SamenDoen!-teams, kerken, Taal voor het Leven, notariaat, advocatenkantoren. We zijn bereikbaar via eurowijzer@destuw.nl; 0523-273667.

Blijf financieel gezond
Hoe overleef je de decembermaand financieel? Hoe voorkom je de kater in januari? Zeker is dat december voor veel mensen een aanslag op hun maandinkomen is. Een huishouden met drie personen geeft ongeveer 250 euro meer uit dan in andere maanden, zo becijfert het Nibud. Een bedrag dat niet zo maar voor het oprapen ligt in de meeste gezinnen. Dus is de vraag: hoe hou je dit bedrag in de knip? Door een feestbudget op te stellen! Bedenk hoeveel de feestdagen gaan kosten en kijk dan of je dat bedrag ook tot je beschikking hebt. Is dit niet zo, dan volgt stap 2: bedenk besparingen – en dat is helemaal niet ingewikkeld en misschien wel leuker dan u denkt!
Maak keuzes
• Gebruik je kerstversiering van vorig jaar nog een keer.
• Organiseer een kerstdiner waarbij alle gasten een gerecht voorbereiden en meenemen. Zo deel je de kosten en het wordt echt niet minder gezellig.
• Bedenk dat pakjesavond niet alleen om cadeaus gaat. Het maken van gedichten en surprises maken de avond tot een succes. Een kind lijdt niet als het drie kleine cadeautjes krijgt. Een kind snapt het als je uitlegt dat sinterklaas zijn budget moet verdelen. Maak een kind duidelijk dat sommige cadeaus te duur zijn. Zo leert een kind over de waarde van geld.

Blijf rekenen
Waar het om gaat is: Blijf rekenen, maak keuzes en houd je aan je budget. Uiteindelijk zult u zo de maand december met een tevreden gevoel afsluiten. Bewezen is: inzicht en overzicht in je financiën maakt gelukkiger. Wordt dit misschien uw goede voornemen voor 2015?