Monthly Archives: april 2016

Bustoer Salland, Krachttoer

De krachttoer Overijssel bleek in 2014 en 2015 een schot in de roos, de deelnemers waren bijzonder enthousiast. Vanwege dit enthousiasme gaat deze toer met de bus in 2016 op herhaling.
In de bijlage vindt u verder informatie/uitleg over dit initiatief.

b160069 vooraankondiging krachttoer overijssel 2016

Presentatie ambassadeursavond Glasvezel Buitenaf 20 april 2016

Cogas is bezig met een campagne “glasvezel buitenaf”. Hierop vooruitlopend wilden ze alvast graag met de ambassadeurs in gesprek. Deze informatieavond vond plaats op 20 april jl. Cogas presenteerde daar het “Plan van Aanpak”. In de bijlage vindt u de presentatie welke daar gehouden is.

160420 Ambassadeurs Hardenberg

Wijziging locatie bijeenkomst Dorpsvisie 3 mei!

In plaats van de locatie “ons Gebouw” te Ebbenbroek wordt de bijeenkomst met betrekking tot de Dorpsvisie op 3 mei gehouden in Dorpshuis “de Heujmansbelt”!!!
In de huis-aan-huis-nieuwsbrief is dit verkeerd vermeld

Nieuwsbrief ‘Dorpsvisie Ebbenbroek-Bruchterveld’ april 2016

Vanuit de beide Plaatselijke Belangen Ebbenbroek en Bruchterveld is een werkgroep samengesteld ter voorbereiding voor het opstellen van een Dorpsvisie. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Gerrit Meier, Annemiek Maatman, Frederike Oosterink, Willem Greidanus, Benno Veltink en Albert Jan Altena.

Op 15 maart is er een eerste informatieavond geweest voor alle verenigingen en kerken in Ebbenbroek en Bruchterveld. Er waren 35 personen aanwezig. Hieronder een korte samenvatting van deze avond:
– Namens PB Ebbenbroek-Bruchterveld heeft Albert Jan Altena aan de hand van een PowerPoint presentatie een uiteenzetting gegeven over wie we zijn, ondersteund door een filmpje van Henk Veneman. Het geheel gaf een goed beeld van alle bedrijvigheid in de regio.
– Joke Muis, namens PB, heeft de nieuwste ontwikkelingen over de aanleg van glasvezel in Hardenberg e.o. uitgelegd (zie ook de www.broekernieuws.nl en www.glasvezelbuitenaf.nl ).
– Henk Reinders, voorzitter van de voetbal, vertelde over de huidige situatie van de voetbal. Er is sprake van een dalend ledenaantal en minder vrijwilligersaanbod, dit is een zorg.
– Jan Bakker, directeur CBS De Wiekslag vertelde over de nieuwste ontwikkelingen van de basisschool. In 2019 mag er nieuwbouw plaatsvinden.
– Gerd van der Spoel, penningmeester van de Heujmansbelt, vertelde over de ontwikkelingen van het dorpshuis. Veel vrijwilligers hebben meegeholpen aan de grote renovatie. Helaas loopt het aantal vrijwilligers ook hier terug.
– Twee bestuursleden van PB Lutten, vertelden aan de hand van een PowerPoint over hun proces van het ontwikkelen van de dorpsvisie in Lutten en omgeving.

Enkele vragen en opmerkingen uit de zaal:
– Aandacht voor duurzaamheid en energie is van belang.
– Wat gaat er gebeuren met het oude winkelpand?
– Hoe gaat het vervolg van deze avond eruit zien?

De werkgroep Dorpsvisie heeft de informatieavond van 15 maart geëvalueerd en besloten om 4 voorlopige werkgroepen te gaan vormen. Elke werkgroep heeft een contactpersoon die tevens in het bestuur zit van een van de beide plaatselijke belangen.

Werkgroep 1 Buitengebied, Landbouw en Veiligheid.
Aandachtsvelden voor deze werkgroep zijn:
a. Kwaliteit wegen en bermen
b. Verkeersveiligheid buitengebied
c. Asbestsanering
d. Energie (relatie asbest sanering-zonne energie)
e. Coördinatie, samenwerking tussen grondeigenaren
f. Leegstaande bedrijfsgebouwen
g. Contactpersoon LTO/gemeente/waterschap

Werkgroep 2 Wonen en Zorg.
Aandachtsvelden voor deze werkgroep zijn:
a. Onderzoek naar betaalbare huur- of koopwoningen voor starters en jongeren
b. Onderzoek naar woningen met zorgvoorziening om ouderen langer te laten wonen in eigen omgeving
c. In samenwerking met verhuurders kwaliteit van bestaande woningen verbeteren
d. Woning behoefte onderzoek voor zowel huur- als koopwoningen
e. Samenwerking zoeken met projectontwikkelaars, investeerders en woningbouwverenigingen
f. Samenwerking zoeken met o.a. Team Samen Doen Zuid en De Stuw

Werkgroep 3 Economie en Detailhandel.
Aandachtsvelden voor deze werkgroep zijn:
a. In overleg met de eigenaren van bestaande panden onderzoek naar nieuwe activiteiten
b. Behoefte onderzoek bij bestaande kleine bedrijven om elkaar te versterken en te ondersteunen

Werkgroep 4 Leefbaarheid en Promotie.
Aandachtsvelden voor deze werkgroep zijn:
a. Overleg met bestaande verenigingen om Ebbenbroek en Bruchterveld te promoten
b. Ontwikkeling en uitwerken van communicatie middelen zoals Twitter en Facebook
c. Ontwikkeling dorpsverfraaiing

Tijdens de informatieavond van 15 maart hebben een aantal personen zich al spontaan gemeld om zitting te nemen in een werkgroep, daar zijn wij heel blij mee.
Graag willen wij nog meer burgers uit Ebbenbroek en Bruchterveld oproepen om mee te doen om samen een toekomstvisie te ontwikkelen.

Het is van groot belang dat er voldoende aanmelding is voor het vormen van de werkgroepen om het vervolg tot een succes te kunnen laten worden. Jouw deelname aan een werkgroep is een kans om invloed te hebben op de te ontwikkelen dorpsvisie.

Alle belangstellenden die op welke wijze dan ook willen meewerken en meedenken om een plattelands- en dorpsvisie op te stellen nodigen wij uit voor de vervolgbijeenkomst op:

Datum: 3 mei.
Plaats: Dorpshuis `de Heujmansbelt` Bruchterveld (Let op! Dit is anders dan vermeld op de huis-aan-huis-nieuwsbrief!!!)
Aanvang: 20.00 uur.

Indien er nog vragen zijn of als je je wilt opgeven kun je contact opnemen met:
Albert Jan Altena, Geert Arendsweg 10 Bruchterveld. Tel. 0523-232277
Mob. 06-54926969 of mail naar dorpsvisiebruchterveld@gmail.com

Wij zien jullie reactie graag tegemoet,
namens werkgroep Dorpsvisie Ebbenbroek-Bruchterveld.

logo pb ebbenbroek

Logo definitief