Monthly Archives: maart 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PB Bruchterveld

Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum             : 3 april 2017

Locatie            : Dorpshuis “De Heujmansbelt”  Bruchterveld, Wijkstraat 2a.

Aanvang         : 20.00 uur

Agenda.

  1. Opening.
  2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 18-04-2016.
  3. Jaarverslag 2016.
  4. Financieel jaarverslag 2016.
  5. Verslag kascontrolecommissie.
  6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
  7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Benno Veltink en Hilda Smit.

Het bestuur stelt aan u voor:

Alien Potgieter-Ramaker, Mr v Engbrinkstraat 32, 7695 TX, Bruchterveld.

Er is een vacature voor de functie van voorzitter.

Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij Joke Muis, Broekdijk 79, 7695TC, Bruchterveld, of per e mail jokemuis@planet.nl

8. Mededelingen

9. Rondvraag

10. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze

Na de pauze zal er informatie gegeven worden over de voortgang van de dorpsvisie door de 4 werkgroepen. Zij zullen een korte presentatie verzorgen.

Ook de gemeente Hardenberg gaat aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. De afstemming met de inwoners van de gemeente is hierbij van groot belang. Hoe houden we de gemeenschap draaiende? Hoe gaan we samen zorgen voor het welzijn in de kleine kernen. Welke wetten en regelgeving hoor hierbij?

Als gast en spreker zal burgemeester hr P.H (Peter)Snijders aanwezig zijn, om zijn visie te geven over de leefbaarheid op het platteland.

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Benno Veltink (voorzitter), Joke Muis (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Hilda Smit, Chantal Grote Beverborg, Albert Jan Altena en Willem Greidanus.

logo-plaatselijk-belang-bruchterveld

Paasvuur 2017

Op de zaterdagen 11 maart, 18 maart, 8 april en 15 april kunt u  ’s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uw snoeihout brengen (geen boomstronken of bouwafval). Op overige dagen is de locatie afgesloten.

Locatie:  Bouwland tegenover de inrit van Kuilenweg 28 A (Jan Hulzebosch).

Er staat een melkbus voor uw gift (om de onkosten te dekken)

Op 2de Paasdag wordt rond 20.30 uur het vuur aangestoken

Het gebouw Hoogenweg zorgt dit jaar voor een gezellige tent en de catering. Er kan dus weer een drankje worden gedronken!

Ouders dienen zelf toezicht te houden op de veiligheid van hun

kinderen. Let op dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Wilt u zoveel mogelijk op de fiets komen?

Wij danken de fam. Grote Beverborg voor het beschikbaar stellen van hun grond.

Plaatselijk belang Ebbenbroek en Bruchterveld.

logo-plaatselijk-belang-bruchterveld logo pb ebbenbroek