Jaarverslag april 2014-april 2015 PB Bruchterveld
Dit jaar bestaat Plaatselijk Belang Bruchterveld 80 jaar. Zij is opgericht in 1935.

In de periode van April 2014 tot April 2015 zijn wij als bestuur van PB Bruchterveld maandelijks bij elkaar geweest met uitzondering van de maand augustus.

De volgende zaken zijn binnen de bestuursvergaderingen regelmatig besproken:
Kunstgrasveld
Namens de voetbalvereniging, plaatselijk belang en de school is er al meerdere jaren druk gelobbied bij de gemeente om een kunstgrasveld te verwezenlijken in het dorp. We hopen dat hiervoor in 2015 nog ‘groen licht‘ gegeven kan worden.

Woningbouw Nieuwbouwplan Kuilen 3.
Juni 2014 is de bouw gestart van het nieuwbouwplan Kuilen 3. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe huis.
De naam voor de nieuwe straat is in overleg met Plaatselijk Belang gekozen, te weten “Meester van der Meerstraat ‘, met als ondertiteling K.K van der Meer, hoofd Chr Nat school 1958-1972. Het beleid vanuit de gemeente Hardenberg is dat voordat de straat wordt aangelegd en het naambord geplaatst gaat worden er eerst voldoende bouwkavels verkocht moeten zijn. Momenteel is daar nog geen sprake van.
Een datum voor plaatsing en uitnodiging van familie en betrokkenen wordt te zijner tijd georganiseerd.

Werkplekplus. (WPP)
Deze stichting is actief vanaf voorjaar 2014 en heeft zich gevestigd in het voormalige supermarkt gebouw. Oprichters van Werkplekplus zijn Henk Luisman en Jan Hogenkamp.
De Stichting heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden, ze worden begeleid en gecoacht naar een reguliere baan. In samenspraak met Plaatselijk Belang Bruchterveld en gemeente Hardenberg kunnen werkzaamheden verricht worden voor verenigingen en particulieren in het dorp en regio. Er heeft een inventarisatie plaats gevonden met alle verenigingen in het dorp om samen te kijken waar behoefte aan is.
Op dit moment is PB in overleg met de gemeente om een budget vrij te maken voor het groenonderhoud in Bruchterveld.
De uitvoerende taak zal dan liggen bij WPP. Zo creëren we werkzaamheden voor de cliënten die bij WPP hun dagbesteding hebben.

Glasvezel.
Cogas wil graag aanbieder zijn in aanleg van glasvezel in de buitengebieden. Cogas heeft contact gezocht met PB om informatie avonden te verstrekken aan inwoners van Bruchterveld. Vanwege onvoldoende belangstelling zijn hierin voorlopig geen nieuwe ontwikkelingen. We wachten op nieuwe informatie van zowel de provincie als de gemeente.

Verkeersveiligheid.
Met enige regelmaat ontvangt PB berichten over onveilige situaties, waarop actie wordt ondernomen. Vanaf 1 januari gelden de 60 km zones op de buitenwegen. In de bijeenkomst met de gebiedswethouder op 7 april jl is extra aandacht gevraagd in dezen Bij de onoverzichtelijke kruising Broekdijk-Breeslootdijk zal de gemeente een geel wybertje aanbrengen op het kruisingsvlak en wil onderzoeken/monitoren of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn
Splitsing Duitslandweg – Broeklandenweg:
Er zijn plannen om het fietspad te verleggen naar de Oostzijde van de Broeklandenweg. Voor fietsers wordt de verkeersveiligheid daarmee vergroot. De plannen zijn toegestuurd aan PB. Er ligt een schets op tafel ter inzage voor belangstellenden, tijdens de ALV.
Er wordt nog gezocht naar een effectieve oplossing voor de te hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer.

In 2016 staat de Broekdijk (van kanaal tot komgrens) op de planning voor groot onderhoud. Dan zal ook de juiste 60 km belijning worden aangebracht. Fietsstroken lijkt geen goed idee, omdat de gemeente de fietsers graag via het vrij liggende fietspad wil leiden.
Op een later moment zal de Broekdijk binnen de bebouwde kom aangepakt worden, waarbij het gehele wegprofiel onder de loep genomen wordt, o.m. de slecht begaanbare trottoirs zullen worden aangepakt/vernieuwd.
De Morgenroodweg is gedeeltelijk voorzien van nieuw wegdek.
Wegdefecten kunnen worden doorgegeven aan PB en/of gemeente

Dorpsverfraaiing.
In maart is gestart met de voorbereidingen en werkzaamheden rondom het dempen van de sloot naast de Broekdijk,ter hoogte van de ijsbaan. Verder is PB alert op goede straatverlichting, goede wegen, goede groenvoorziening en onderhoud.

Ouderenplatform , is in de gemeente Hardenberg opgericht, waarbij leden van diverse organisaties zitting hebben. Ouderen ervaren een noodzaak om te komen tot een samenwerkingsverband om de krachten van senioren te bundelen. Namens PB wil Bert Lubbers hieraan deelnemen, ook nu Bert aftreedt als bestuurslid, wil hij contactpersoon blijven voor het ouderenplatform.

Contactpersonen vanuit de gemeenteraad .
Politieke partijen vanuit de gemeenteraad zoeken actief contact met PB Bruchterveld om te weten wat speelt binnen het PB. Voor het PB een goede manier om haar wensen kenbaar te maken en gebruik te maken van de kennis en mogelijkheden van deze contactpersonen. PB kan ze uitnodigen op een bestuursvergadering.

Overleg met gebiedswethouder Jannes Janssen en contactambtenaar Jan de Vries, vindt jaarlijks plaats. In dit overleg wordt er over en weer informatie uitgewisseld. Alle zaken betreffende de leefbaarheid van Bruchterveld worden in dit overleg besproken. Het laatste overleg heeft dinsdag 7 april plaatsgevonden.

Lokale publieke omroep in de gemeente Hardenberg, Omroep NOOS.
Radio Omroep Noos is in april 2014 de lucht ingegaan. Zij stelt zich o.a ten dienste van plaatselijke verenigingen en plaatselijke belangen. Zij kunnen deelnemen aan hun radio programma’s, met de kans om mededelingen naar buiten te brengen . PB Bruchterveld heeft te kennen gegeven hieraan deel te willen nemen, maar is tot dusver nog niet uitgenodigd door de omroep.

Nieuwjaarswisseling 2014-2015 met veranderde afspraken rondom vuurwerk afsteken is de jaarwisseling naar wens verlopen.

De jaarlijks terugkerende activiteiten in samenwerking met Plaatselijk Belang Ebbenbroek, waaronder Paasvuur, dodenherdenking en kerstboomplaatsing zullen ook het komende jaar weer terugkeren. PB Ebbenbroek heeft echter te kennen gegeven niet meer mee te willen doen aan de gezamenlijke senioren reis, ivm te weinig belangstelling vanuit hun kant. PB Bruchterveld onderzoekt nog mogelijkheden in het voortbestaan hiervan.

Samenwerking met Plaatselijke Belangen in de regio.
Indien zinvol, zoeken we contact met andere PB om zo nodig onze krachten te kunnen bundelen. In februari hebben we een gezamenlijke bestuursvergadering gehad met Ebbenbroek. Dit zullen we 1x p/jr doen.

AED
Na gebruik van de AED volgt er een evaluatie, waarbij ook PB wordt uitgenodigd.

Flyer van PB , deze is ontwikkeld om nieuwkomers te informeren over PB
Afgelopen jaar mocht het PB veel nieuwe leden verwelkomen. Maar het is minder vanzelfsprekend dan voorheen, dat nieuwkomers lid willen worden van PB. Goede informatie en pr is dus van belang.
De website van het plaatselijk belang vervult hierin een grote rol. We willen u uitnodigen deze website te bezoeken, onder www.broekernieuws.nl.