NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD                   December 2012

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

 

–      Informatieavond woningbouw Bruchterveld.

Zoals eerder aangegeven is de gemeente Hardenberg gestart met het schetsen van een volgende uitbreiding van De Kuilen. Omdat de woningmarkt momenteel sterkt verandert, wil de gemeente Hardenberg bij het maken van plannen voor een verdere ontwikkeling van De Kuilen zoveel mogelijk rekening houden met de woonwensen en -behoeften van de inwoners van Bruchterveld. Daarom nodigt de gemeente Hardenberg belangstellenden uit voor een ontwerpsessie over de invulling van De Kuilen III op dinsdag 18 december 2012 in het Dorpshuis van Bruchterveld. De avond begint om 19.00 uur.

Tijdens de ontwerpsessie wil de gemeente Hardenberg samen met u nadenken over de invulling en inrichting van de volgende fase van De Kuilen. Het gaat dan zowel om de concrete opzet en inrichting van het woongebied als het type woningen dat volgens u het beste in De Kuilen gebouwd kan worden. Natuurlijk moet u hierbij wel rekening houden met kaders en randvoorwaarden die al vastliggen. Zo is bijvoorbeeld al vastgelegd waar de ontsluitingsweg van de wijk komt te liggen. Dit wordt tijdens de ontwerpsessie duidelijk aangegeven. Tijdens de ontwerpsessie zijn de medewerkers van de gemeente Hardenberg aanwezig om werkgroepjes te begeleiden en aan te geven wat wel of niet haalbaar en/of realistisch is.

De gemeente wil graag inzicht in het aantal aanwezigen op deze avond en vraagt daarom om u aan te melden voor deze ontwerpsessie. U kunt zich aanmelden bij Joseppha van der Wetering . U kunt uw aanmelding e-mailen naar [email protected]. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk: 0523-289550.

–         Boek over de historie van Bruchterveld en Ebbenbroek.

De werkgroep is zeer verheugd mee te kunnen delen dat het boek na een lange voorbereidingsperiode eindelijk  gereed is en het eindresultaat mag er zijn. Het is een schitterend boek geworden!!

De officiële presentatie van dit boek voor genodigden is op 20 december a.s. in het Dorpshuis.
De uitgifte van het boek zal plaatsvinden in het Dorpshuis en staat gepland voor:
Vrijdag 21 december a.s. van 09.00 uur tot 12.00 uur en
Zaterdag 22 december a.s. eveneens van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Degene die het boek besteld heeft (en betaald) kan op bovenstaande data het boek ophalen. Andere belangstellenden kunnen tegen betaling van € 25,- eveneens in het bezit komen van dit boek.

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze uitgifte data door te geven aan familie / bekenden etc.

–          Overleg met de wethouder.

Op 12 december a.s. staat er een overleg gepland tussen het bestuur van PB en de gebiedswethouder, de heer Jannes Janssen.
In dit overleg zullen allerhande onderwerpen worden besproken die de leefbaarheid van Bruchterveld betreffen.

–          MFA (multifunctionele accommodatie)

Zoals u waarschijnlijk al uit de media of anderszins hebt vernomen, is door de werkgroep MFA Bruchterveld, in samenspraak met de gemeente, het besluit genomen om niet verder te gaan met de plannen voor een multifunctionele accommodatie. De voor een dergelijke voorziening noodzakelijke hoofdinvesteerders zijn uiteindelijk niet gevonden. Vooral de huidige economische situatie, in combinatie met de grootte van ons dorp, was daarbij van doorslaggevende betekenis.

Vanaf deze plaats willen we de projectgroep, die zich jaren lang met de realisatie van een MFA  heeft bezig gehouden en (vaak achter de schermen) bergen met werk heeft verzet, heel hartelijk danken voor het vele werk dat ze in dit kader heeft verricht.

Dorpshuis

Nu duidelijk is dat een MFA in Bruchterveld niet doorgaat, zal het stichtingsbestuur van het dorpshuis haar plannen uit 2006 weer uit de ijskast halen. Men was toen al in een vergevorderd stadium voor verbeteringen aan het dorpshuis, maar deze plannen zijn in verband met de ontwikkelingen rond een MFA, “geparkeerd”.

Het stichtingsbestuur van het dorpshuis gaat hier weer opnieuw mee aan de slag.
Een groot deel van de geplande bijdragen door de Gemeente aan het dorpshuis is inmiddels helaas niet meer beschikbaar. Er wordt nu naar andere oplossingen gezocht dit financieel mogelijk te maken.

Het stichtingsbestuur verwacht wel dat het gaat lukken, maar niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Er zal dan ook een beroep op u als inwoners van Bruchterveld gedaan worden, om het stichtingsbestuur bij hun plannen te ondersteunen.

–          Site Broekernieuws.

Graag wijzen we u op onze site  www.broekernieuws.nl . Op deze site kunt u het actuele nieuws van Bruchterveld/Ebbenbroek lezen. Via het mailadres [email protected]  kunt  u ons bereiken voor uw vragen, ideeën, of op- en aanmerkingen. Wanneer er activiteiten worden georganiseerd wilt u dat dan aan ons doorgeven? Wij zullen ervoor zorgen dat het op de site wordt geplaatst.

–          Blikvanger Ebbenpad.

Na herhaaldelijke vernielingen van het net van de zgn. Blikvanger aan het Ebbenpad heeft de gemeente besloten om te stoppen met de reparaties van het net en deze Blikvanger definitief te verwijderen. Als Plaatselijk Belang vinden we dit uiteraard heel jammer, maar we hebben het volste begrip voor het besluit van de gemeente.

–       Oud- en Nieuw.

De oud- en nieuwviering 2012/2013 is in aantocht. De laatste jaren is de oud- en nieuwviering rustig- en zonder incidenten verlopen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de komende jaarwisseling ook weer rustig en zonder overlast mag verlopen.

Ondanks het feit dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid, is het Dorpshuis tijdens de jaarwisseling ( vanaf 01.00 uur) evenals voorgaande jaren gewoon weer open.

Het bestuur van PB wenst u allen fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig 2013.