NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD december 2013

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Woningbouw / bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan “De Kuilen III” heeft inmiddels ter inzage gelegen en de procedure is nagenoeg afgerond.

Zoals het er nu uitziet zal het bestemmingsplan in januari definitief door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook dit definitieve bestemmingsplan moet nog ter inzage worden gelegd. In het voorjaar van 2014 kan er dan eindelijk worden gebouwd in het nieuwe uitbreidingsplan.

Veiligheid.

Op verzoek van wijkagent Hendrik Mepschen vestigen we nogmaals de aandacht op de toename van het aantal inbraken in woningen en schuren in het buitengebied. De laatste tijd is er weer met enige regelmaat ingebroken, vooral ’s avonds en ’s nachts.

Ziet u iets verdachts of ongewoons in uw omgeving of vertrouwt u iets niet, neem dan contact op met de politie op het telefoonnummer 0900-8844. Bij heterdaad situaties vraagt de politie zelfs om het alarmnummer 1-1-2 te bellen.

Op de site www.broekernieuws.nl staat nadere informatie en staan tips van wijkagent Hendrik Mepschen.

Jaarwisseling.

De gemeente heeft alle Plaatselijke Belangen in de gemeente Hardenberg aangeschreven om dit jaar extra aandacht te schenken aan de publiekscampagne, waarin aandacht wordt gevraagd voor de spelregels rond de jaarwisseling. In de campagne wordt speciaal aandacht gevraagd voor de spelregels rond het carbidschieten, vuurwerk, open vuur, vandalisme/rommel, alcohol en overlast. Kortheidshalve verwijzen wij u hiervoor naar de site www.hardenberg.nl/jaarwisseling.

Gelukkig is de oud- en nieuwviering in ons dorp de laatste jaren rustig- en zonder incidenten verlopen. Laten we er met z’n allen ook nu weer voor zorgen dat de jaarwisseling feestelijk, rustig en zonder overlast mag verlopen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers ( u kunt zich nog aanmelden) is het Dorpshuis tijdens de jaarwisseling ( vanaf 01.00 uur) evenals voorgaande jaren open.

Dorpshuis.

Zoals u allemaal heeft kunnen zien vorderen de werkzaamheden rond de grote verbouw van het dorpshuis gestaag. Ook hier een voorbeeld van een terugtredende overheid en het is fantastisch om te zien hoe met de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers de klus geklaard wordt.

De gebiedswethouder is op bezoek geweest en heeft zijn waardering uitgesproken voor al het vrijwilligerswerk dat wordt verricht. Ook heeft er een leuk artikel in de Stentor gestaan over de verbouw. Iets waar we ook als Plaatselijk Belang trots op mogen zijn.

Boek historie Bruchterveld en Ebbenbroek.

Van het prachtige boek van “Hooimaatsbelt tot Broek” zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Weet u nog iemand die belangstelling heeft voor het boek? De boeken kunnen besteld worden bij Gerrit Huisjes of Hotze Corporaal.

Leefbaarheid Bruchterveld en Ebbenbroek.

Eind oktober is er een inspirerende bijeenkomst geweest in het dorpshuis met alle verenigingen/instellingen uit Bruchterveld en Ebbenbroek om te praten over de toekomst, leefbaarheid en onderlinge samenwerking tussen de verschillende verenigingen.

Aan de hand van een zgn. “Waardewijzer” hebben we de verschillende onderwerpen in groepsverband besproken.

Op de site www.broekernieuws.nl staat de uitwerking van deze waardewijzer vermeld. Graag nodigen wij u uit om op deze site hiernaar te kijken.

Op 19 december wordt in “Ons Gebouw”te Ebbenbroek een bijeenkomst voor alle buurtverenigingen in Bruchterveld en Ebbenbroek gehouden, waarin een vervolg wordt gegeven de eerste bijeenkomst en waarin van gedachten zal worden gewisseld over de (verbetering van) leefbaarheid in Bruchterveld en Ebbenbroek.

Overleg met de wethouder.

In januari zal er weer een overleg worden gehouden tussen het bestuur van PB en de gebiedswethouder, de heer Jannes Janssen.

In dit overleg zullen onder andere onderwerpen zoals verkeersveiligheid, wegenonderhoud, openbare verlichting, leefbaarheid etc. worden besproken.

Activiteitenkalender.

Om de verschillende activiteiten in het dorp beter op elkaar af te stemmen hebben we besloten om een activiteitenkalender op te stellen.

Hiervoor is het van belang dat de activiteiten tijdig worden doorgegeven naar het mailadres: [email protected] . Ook voor andere vragen, opmerkingen, suggesties kan naar dit adres worden gemaild.

De activiteitenkalender is te vinden op www.broekernieuws.nl De activiteitenkalender zal maandelijks worden vernieuwd en zal ook op het publicatiebord (hoek meester Holtropstraat/Broekdijk) worden opgehangen.

Wilt u overigens gebruik maken van het publicatiebord dan kunt u contact opnemen met Hilda Smit, Broekdijk 27, tel. 232652.

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig 2014.