Logo definitief

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD december 2014
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

– Verkeersveiligheid / 60- kilometerwegen

De gemeente is inmiddels begonnen met de inrichting van de 60-kilometerwegen in het buitengebied.
Het buitengebied van Bruchterveld staat in de planning voor het eerste kwartaal van volgend jaar.
Dit betekent dat in ons deel van het buitengebied alle wegen zijn aangewezen als 60-kilometerweg.
Alleen een aantal gebiedsontsluitingswegen in de gemeente (Duitslandweg, Hardenbergerweg, Gramsbergerweg en Dedemsvaartseweg) blijven 80 kilometerwegen.
Op onze site www.broekernieuws.nl is een flyer geplaatst met uitgebreide info over dit onderwerp.

– Jaarwisseling.

De laatste jaren verloopt de oud- en nieuwviering in ons dorp gelukkig rustig en dat willen we natuurlijk graag zo houden.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers ( u kunt zich nog aanmelden) is het Dorpshuis tijdens de jaarwisseling ( vanaf 01.00 uur) evenals voorgaande jaren open.

Ook voor de komende jaarwisseling heeft de gemeente alle Plaatselijke Belangen in de gemeente Hardenberg weer gevraagd om ook nu weer extra aandacht te schenken aan de publiekscampagne. In deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de spelregels rond de jaarwisseling. In de campagne wordt speciaal aandacht gevraagd voor de spelregels rond het carbidschieten, vuurwerk, open vuur, vandalisme/rommel, alcohol en overlast. Kortheidshalve verwijzen wij u hiervoor naar de site www.hardenberg.nl/jaarwisseling en de op deze site geplaatste flyer over de jaarwisseling.
Ook op onze site www.broekernieuws.nl hebben we de regels over het carbid schieten geplaatst.

– Bladhekken.

De gemeente heeft besloten om met ingang van 2015 het aantal bladhekken in de gemeente te verminderen. Dit betekent dat het bladhek op de parkeerplaats bij het voetbalveld zal verdwijnen.
Het particuliere grof tuinafval kan overigens gratis worden gebracht naar afvalverwerkingslocatie Het Bovenveld.

– Wijziging route buurtbus.

Zoals u misschien al heeft vernomen, is met ingang van 1 december van deze maand de route van de buurtbus iets gewijzigd. Door de wijziging zijn de vertrektijden ook enigszins gewijzigd. Op onze site www.broekernieuws.nl hebben we de flyer geplaatst met nadere informatie hierover.

– Overleg met de wethouder.

Afgelopen jaar hebben we ook weer het reguliere overleg gehad met onze gebiedswethouder Jannes Janssen. We hebben gesproken over onder andere de onderhoudstoestand van een aantal wegen, de gevaarlijke kruising Broeklandenweg/Duitslandweg, het voormalige winkelpand, het belang van een kunstgrasveld, het dempen van de sloot langs de Broekdijk bij de entree van het dorp, etc. Voor wat betreft het dempen van de sloot hopen we in het voorjaar daadwerkelijk tot actie te kunnen overgaan.

– Kunstgrasveld

Al jaren ijvert Bruchterveld (tevergeefs) voor de aanleg van een kunstgrasveld. Besloten is om met de belanghebbenden in gezamenlijkheid op te trekken en er is hiertoe een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit een vertegenwoordiging van de v.v. Bruchterveld, CBS de Wiekslag en PB.
De fracties van de verschillende politieke partijen in de gemeente zijn benaderd en last but not least heeft Jan Bakker tijdens een gemeenteraadsvergadering een warm pleidooi gehouden voor de aanleg van een kunstgrasveld in ons dorp.
Dit alles heeft er in geresulteerd dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen met de strekking, dat het College van B en W wordt opgedragen om begin volgend jaar met voorstellen te komen om nog in deze raadsperiode uitvoering te geven aan het “masterplan kunstgras” en dat de urgente situatie in Bruchterveld hierbij prioriteit moet krijgen.
We hopen en vertrouwen erop dat volgend jaar eindelijk het licht op groen wordt gezet voor de aanleg van het zo fel begeerde kunstgrasveld.

– Site www.broekernieuws.nl
Ook in deze nieuwsbrief hebben we meerdere malen een verwijzing gemaakt naar onze website www.broekernieuws.nl. De meest actuele en uitgebreide informatie vindt u op deze site. Wij zullen ons best doen om de site up-to-date te houden.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected]

– Kerstboom.
Ook dit jaar hebben we weer een fraaie kerstboom kunnen bemachtigen en deze is onlangs op de vertrouwde plek geplaatst aan de Broekdijk. We hopen dat ook nu weer deze verlichte boom bijdraagt aan de gezellige sfeer passend in deze donkere tijd van het jaar.

Het bestuur van PB Bruchterveld wenst u allen fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig 2015.