Logo definitief

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD December 2015.

Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Kunstgrasveld.
Na een lange periode van aanhoudend lobbyen bij de gemeenteraad, is er in november groen licht gegeven voor de aanleg van een kunstgrasveld in ons dorp. In 2016 kan dit gerealiseerd gaan worden. Het kunstgrasveld komt naast het hoofdveld bij de voetbal, veld 2.

Zwerfvuil-opruim-actie Bruchterveld of te wel ‘Mooi Schoon Bruchterveld’.
Op 13 november heeft een zwerfvuil opruim actie plaatsgevonden. Basisschoolkinderen van CBS De Wiekslag hebben in samenwerking met het PB deze actie ondersteund. Dit is gebeurt onder begeleiding van Rova. Rova heeft gezorgd voor de benodigde materialen. Met deze actie willen we Bruchterveld graag schoon houden, maar bewoners er ook bewust van maken dat het belangrijk is om hun eigen afval op te ruimen. Kijk voor meer informatie en foto’s op www.mooi-schoon.nl .

Gedempte sloot Broekdijk ter hoogte van de ijsbaan.
Voor de verfraaiing van de dorpsentree aan de Broekdijk (vanuit de richting Hardenberg) is een lang gekoesterde wens van PB eindelijk in vervulling gegaan; het dempen van de sloot is een feit. Het onderhoud van de berm/heg zal verzorgd worden door PB.

Groot onderhoud Broekdijk.
Op veel plekken is het wegdek van de Broekdijk gevaarlijk beschadigd. Dit is bij herhaling aangegeven bij de gemeente. Er moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden, maar de planning is om het groot onderhoud aan de Broekdijk, tussen Kanaalweg-Oost , tot in de dorpskern, in 2016 uit te voeren. Streven is om de werkzaamheden voor de bouwvak afgerond te krijgen.
Ook is er aandacht gevraagd voor het onderhoud van de Broekdijk (incl. de trottoirs) binnen de bebouwde kom. Gemeente zal deze vraag meenemen in het volgend jaar op te stellen meerjarenplan 2017/2019.

Fietspad Duitslandweg – Broeklandenweg
De gemeente heeft de plannen om het fietspad te verleggen naar de Oostzijde van de Broeklandenweg in november verwezenlijkt. Voor fietsers is de verkeersveiligheid hiermee vergroot.

Grensovergang Balderhaar.
Voorlopig is de sluiting van de grensovergang bij Balderhaar met een half jaar uitgesteld.

Dorpsvisie PB Bruchterveld.
In het najaar van 2013 zijn alle verenigingen van Bruchterveld/Ebbenbroek bij elkaar geweest om na te denken over wat van belang is voor beide regio’s. De volgende thema’s zijn besproken:Wonen en zorg, Verenigingen en activiteitenaanbod, Voorzieningen, Ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling. Om hier een vervolg aan te geven, heeft PB Bruchterveld een start gemaakt met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor de komende jaren. De Stuw zal hierin ondersteuning bieden.

Werkbezoek van het college van gemeente Hardenberg.
Het werkbezoek aan Ebbenbroek/Bruchterveld zal plaatsvinden dd 5 februari 2016, ’s morgens. Beide PB zullen gezamenlijk een gevarieerd programma gaan aanbieden.

Paasvuur.
De huidige locatie waar het paasvuur afgelopen jaren plaatsvond, kan ivm een andere bestemming van de landbouwgrond, geen doorgang meer vinden. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Mocht u een plek weten waar dit dorpsevenement kan plaatsvinden, dan horen we dat graag.
De gemeenteraad is momenteel bezig met een herziening van het stookbeleid. Voor wat betreft de paasvuren is het de bedoeling – net als afgelopen jaar – dat het aantal paasvuren beperkt wordt tot één paasvuur per dorp / buurtschap, te verstrekken aan een maatschappelijke organisatie zoals Plaatselijk Belang of buurtvereniging. Definitieve besluitvorming hieromtrent moet nog plaats vinden.

Glasvezel.
Er is gestart met de vraagbundeling in het eerste gebied, namelijk Tubbergen e.o. Het aanbod van Cogas is een abonnement van een serviceprovider en een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand. U kunt meer informatie vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl Hier kunt u zich ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Behoefte-inventarisatie rijdende winkel.
Door het verdwijnen van de buurtsuper in Kloosterhaar, heeft PB Kloosterhaar een behoefte-inventarisatie gedaan naar een rijdende buurtwinkel, Kloosterhaar/Bruchterveld e.o. Het is niet gelukt om hierin een goede partner te vinden.

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 2016.
Om alvast in uw agenda te noteren, maandag 18 april 2016 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Komt u ook?

Activiteitenkalender vermeld op de broekernieuws-site.
Graag vestigen we uw aandacht op de activiteitenkalender. Voor het goed functioneren van deze kalender is het van belang dat activiteiten van verenigingen of anderzijds tijdig worden doorgegeven naar het mailadres: [email protected] .
De activiteitenkalender is te vinden op onze website en zal ook op het publicatiebord (hoek Meester Holtropstraat/Broekdijk) worden opgehangen.
Wilt u overigens gebruik maken van het publicatiebord dan kunt u contact opnemen met Hilda Smit, Broekdijk 27, tel. 232652

Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected]
Bent u nog geen lid, maar wilt u het PB Bruchterveld (hun activiteiten) ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website of bij een van de bestuursleden (voor maar € 5,00 p/jr)