Logo definitief

NIEUWSBRIEF PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD juli 2015
Halfjaarlijks informatiebulletin van het Plaatselijk Belang Bruchterveld.

Verkeersveiligheid / 60- kilometerwegen
Zoals iedereen heeft kunnen zien is de inrichting van de 60-kilometerwegen in het buitengebied inmiddels uitgevoerd.
PB heeft richting gemeente aangegeven, dat nu de voorrangssituatie bij de kruising Broekdijk-Breeslootdijk is opgeheven, deze kruising erg gevaarlijk is geworden omdat de Breeslootdijk ter plaatse nauwelijks opvalt.
De gemeenteheeft onlangs een zgn. “geel wybertje” aangebracht op het kruisingsvlak en een bord “gevaarlijke kruising” geplaatst vanuit de richting Bruchterveld.

Grensovergang Balderhaar
De voorgenomen sluiting van de grensovergang Balderhaar per 1 juli 2015 is voorlopig met drie maanden uitgesteld. Tegen het voorgenomen besluit is veel geprotesteerd. Ook de gemeenteraad van Hardenberg heeft een motie aangenomen met de strekking om alles in het werk te stellen om de grensovergang open te houden. De komende periode zal de Duitse overheid kijken of er voldoende financiële middelen kunnen worden gevonden voor het (achterstallige) onderhoud aan de bermen van de Duitse wegen.

Splitsing Duitslandweg – Broeklandenweg
De gemeente heeft plannen om het fietspad te verleggen naar de Oostzijde van de Broeklandenweg. Voor fietsers wordt de verkeersveiligheid daarmee vergroot. De plannen zullen met PB worden besproken.
Ook wordt nog gezocht naar een effectieve oplossing voor de te hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Vanuit PB hebben we aangegeven dat het terugbrengen van de max. snelheid van 70 km/u naar 50 km/u op het gedeelte tussen Kellerlaan en het viaduct wellicht effect zal hebben.

Glasvezel (stand van zaken)
Donderdag 25 juni jl. heeft COGAS in het gebouw te Hoogenweg voorlichting geven over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Binnen een paar weken hopen we de laatste stand van zaken van COGAS te vernemen en zullen we de meest actuele informatie op onze website plaatsen.

Ledenvergadering PB
Op 14 april jl. is de jaarlijkse ledenvergadering van PB gehouden. De opkomst was iets minder dan voorgaande jaren en we hopen dat in de toekomst de belangstelling voor deze Ledenvergadering zal toenemen.
De samenstelling van het bestuur heeft dit keer maar liefst drie wijzigingen ondergaan:
Albert Krikken, Bert Lubbers en Jan Schepers waren aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur is ontzettend blij dat deze drie vacatures snel ingevuld konden worden. De nieuwe bestuursleden zijn:
Albert Jan Altena, Geert Arendsweg 10, Willem Greidanus,Kuilenweg 20 en Christiaan Kuiper, ‘t Lijntje 30.
We hebben een bos bloemen overhandigd aan de scheidende bestuursleden en ook vanaf deze plaats willen we Albert, Bert en Jan nog hartelijk bedanken voor hun inzet voor het Plaatselijk Belang.
De nieuwe bestuurleden heten we hartelijk welkom en we hopen op een plezierige samenwerking in de komende jaren en wensen hun daarbij veel succes toe.
Na afloop heeft mevrouw Corine Bosch, medewerkster van “Samen Doen Zuid”, een interessante presentatie gehouden over de werkzaamheden (en veranderingen) op het gebied van werk, welzijn, wonen en zorg.

Groot onderhoud Broekdijk
PB heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de slechte staat waarin de Broekdijk verkeert.
De gemeente heeft laten weten dat in 2016 de Broekdijk (van kanaal tot komgrens) op de planning voor groot onderhoud staat. Dan zal ook de juiste 60 km belijning worden aangebracht.
Desgevraagd heeft de gemeente aangegeven, dat het aanbrengen van Fietsstroken geen goed idee lijkt; gemeente wil de fietsers graag zoveel mogelijk laten maken van het vrij liggende fietspad.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor het onderhoud van de Broekdijk (incl. de trottoirs) binnen de bebouwde kom. Gemeente zal deze vraag meenemen in het volgend jaar op te stellen meerjarenplan 2017/2019.

Dempen sloot Broekdijk
Voor de verfraaiing van de dorpsentree aan de Broekdijk (vanuit de richting Hardenberg) is een lang gekoesterde wens van PB eindelijk in vervulling gegaan; er is een aanvang gemaakt met het dempen van de sloot aan de Broekdijk. Met een grote dosis zelfwerkzaamheid van het bestuur en
met de gewaardeerde hulp van “specialist grondzaken” Jan Veltink, zijn de inspectieputten en drainagebuis aangebracht. Binnenkort zal de afwerking plaatsvinden en hopen we op een fraaie dorpsentree.

Overleg met de wethouder
Op 7 april jl. heeft het jaarlijks overleg tussen PB de (gebieds)wethouder, de heer Jannes Janssen, plaatsgevonden.
In dit constructieve overleg hebben we aandacht gevraagd voor allerhande zaken betreffende de leefbaarheid (in de breedste zin van het woord) van ons dorp.
In dit overleg hebben we naast de “vaste” onderwerpen ook gesproken over de inzet in ons dorp door de vele vrijwilligers en de mogelijkheden voor gemeentelijke ondersteuning hierbij. De betrokkenheid in Bruchterveld is groot en mede door een steeds meer terugtredende overheid kan de betrokkenheid van deze vrijwilligers in de knel komen. PB wil de leefbaarheid en de uitstraling van Bruchterveld graag op een goed niveau houden en voor ons is hier ook een belangrijke taak weggelegd om voldoende draagvlak onder de bevolking te houden.
Site www.broekernieuws.nl
Voor actuele en uitgebreide info over diverse onderwerpen verwijzen we u graag naar onze website www.broekernieuws.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u mailen naar het adres: [email protected]

Activiteitenkalender.
Graag vestigen we nog even de aandacht op de activiteitenkalender. Voor het goed functioneren van deze kalender is het van belang dat de activiteiten tijdig worden doorgegeven naar het mailadres: [email protected] .
De activiteitenkalender is te vinden op onze website en zal ook op het publicatiebord (hoek meester Holtropstraat/Broekdijk) worden opgehangen.
Wilt u overigens gebruik maken van het publicatiebord dan kunt u contact opnemen met Hilda Smit, Broekdijk 27, tel. 232652.