Het bestuur van Plaatselijk Belang Bruchterveld nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering.

Datum : 24 april 2018
Locatie : Dorpshuis “De Heujmansbelt” Bruchterveld, Wijkstraat 2a.
Aanvang : 20.00 uur

Agenda.

1. Opening.

2. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering dd 03-04-2017.

3. Jaarverslag 2017.

4. Financieel jaarverslag 2017.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Muis, secretaris.
Het bestuur stelt aan u voor: Sandra Hofsink, Kuilenweg 9, 7695 TL, Bruchterveld.
Er is een vacature voor de functie van voorzitter.
Namen van tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij Joke Muis, Broekdijk 79, 7695TC, Bruchterveld, of per e mail [email protected]

8. Mededelingen.

9. Rondvraag

10. Sluiting van het officiële deel van de ledenvergadering.

Pauze
Na de pauze zal er aandacht besteed worden aan de doorontwikkeling van de dorpsvisie. De 4 werkgroepen zullen in een korte presentatie aangeven wat hun speerpunten zijn. Er is volop gelegenheid om je reactie en ideeën aan te geven voor de komende jaren, zodat we er voor kunnen blijven zorgen dat Bruchterveld-Ebbenbroek leefbare dorpen blijven op alle gebieden

Wij hopen u allen te ontmoeten op deze ledenvergadering.

Bestuur Plaatselijk Belang Bruchterveld.
Joke Muis (secretaris),Christiaan Kuiper (penningmeester), Chantal Grote Beverborg, Albert Jan Altena, Alien Potgieter en Willem Greidanus.

Hebt u zich al aangemeld voor de digitale nieuwsbrieven via www.broekernieuws.nl?