JAARVERSLAG 2010-2011 PLAATSELIJK BELANG BRUCHTERVELD

In de periode van april 2010 tot april 2011 zijn wij 10 keer in vergadering bij elkaar geweest.
In november is er overleg geweest met gebiedswethouder Jannes Janssen en in maart met onze ‘nieuwe’ contactambtenaar Jan de Vries. Jan heeft de taak overgenomen van Rick Ebbink.

De volgende zaken zijn binnen de bestuursvergaderingen regelmatig besproken.

WONINGBOUW

Woningbouw een must voor een klein dorp om de leefbaarheid te behouden of te vergroten.
In 2010 hebben wij een enquête gehouden m.b.t. woningbehoefte. Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan diverse soorten woningen. Koop-, eigenbouw-, huur- en seniorenwoningen.
Met deze uitslag zijn we naar de gemeente geweest. Een stuk grond, het huidige trapveldje dat toch al eigendom is van de gemeente, ligt reeds te wachten om volgebouwd te worden. Dus er kon wat ons betreft, na het afronden van de noodzakelijke procedures, snel gestart worden. Dat dit vertraging heeft opgelopen komt door het feit dat er een bouwclaim lag van RoTij. Volgens onbevestigde berichten is deze claim inmiddels van de baan en kunnen de procedures gestart worden. Er komen, afhankelijk van het soort woningen, ongeveer 10 nieuwe kavels beschikbaar.

DORPSVERFRAAIING.

De Geert Arendsweg heeft een opknapbeurt gehad. Het straatwerk en het trottoir zijn vernieuwd.
Verder zijn, zowel in de gemeente grond als in de tuinen van de aanwonenden na goed overleg, zuilvormige, roodbladige beuken geplant. De straat zal hierdoor meer laanvormig worden, wat de uitstraling hopelijk ten goede komt.
Langs de Hoopsteeweg is een voetpad aangelegd en een haag geplant. In het kader van dorpsentreeverfraaiing hebben wij als PB een bedrag beschikbaar gekregen dat hiervoor besteed moest worden. Wij hebben ervoor gekozen om de entree Broekdijk (Kloosterhaarzijde) aan te pakken. Hier zijn, door de gemeente, eerst grasblokken gelegd waarna wij de berm en de sloot hebben geëgaliseerd. Hierna zijn er in de berm 9 bomen geplant. Volgens Roelof Hutten is zijn huis door deze aanpassing fors in waarde gestegen.
Aan de gevaarlijke en slordig ogende situatie aan de broekdijk ter hoogte van de ijsbaan wordt nog gewerkt. Ook de hoek Kerkweg-Broekdijk is aan een opknapbeurt toe. Het materiaal hiervoor wordt door de gemeente materiaal geleverd en wij moeten zelf het werk doen

MFC.

Een aantal jaren geleden is een werkgroep gestart met de onderzoek naar de leefbaarheid in Bruchterveld en Ebbenbroek. Door bureau Oranjewoud is, in opdracht van de projectgroep, een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een MFC in Bruchterveld/Ebbenbroek. De uitkomsten van dit onderzoek bood voldoende houvast om met gebouweneigenaren in Bruchterveld/Ebbenbroek verder in gesprek te gaan. Op grond van deze uitkomsten is de werkgroep met de vertegenwoordigers van de verenigingen aan de slag gegaan om inzichtelijk te maken wat de eisen en wensen van iedere vereniging zijn. Deze fase is inmiddels ook afgerond.
Met de gebouweneigenaren van de voetbalvereniging, de ijsbaanvereniging, de school en het dorpshuis is een principeakkoord gesloten om verder te gaan naar de  ontwerpfase. Alleen de kerken hebben in een eerdere fase al  aangegeven vooralsnog niet mee te willen gaan in het project. Eddy Schottert, voorzitter van de projectgroep MFC, zal ons straks op de hoogte brengen over de stand van zaken.

HONDENUITLAATPLEK.

We hebben veel hondenliefhebbers in ons dorp. Deze honden moeten dagelijks hun energie en ontlasting kwijt. Meestal gebeurt dat op daarvoor geschikte plaatsen maar soms ook op plaatsen die hier niet voor bedoeld zijn, zoals b.v. het trapveldje. Dat is niet de bedoeling.
Er is momenteel een aanvraag ingediend voor een hondenuitlaatstrook aan de Dwarsweg en/of langs het fietspad (Ebbenpad).

Dit houdt in dat de ontlasting periodiek door de gemeente met een speciale stofzuiger wordt verwijderd. We hopen dat ook dit weer bijdraagt tot een schoner en frisser dorp.

 

 

SENIORENREISJE.

In September was het jaarlijkse seniorenreisje. Zoals gebruikelijk wordt deze elk jaar gezamenlijk georganiseerd door de plaatselijke belangen van Bruchterveld en Ebbenbroek.

 

 

WANDELNETWERK.

Het project landelijke wandelnetwerk, wat ook door Bruchterveld loopt, is afgelopen jaar afgerond.

 

 

ROBUUSTE VERBINDINGSZONE.

De RVZ is voorlopig in de ijskast geplaatst. Alles wat bij ons in de ijskast geplaatst wordt, wordt er na verloop van tijd altijd weer uitgehaald. Dus met deze uitspraak wordt er geen duidelijkheid verstrekt.

Wij als plaatselijk belang hopen dat er zeer binnenkort duidelijkheid komt. Waarschijnlijk zal dit na de zomer pas bekend worden.

 

 

LEDENADMINISTRATIE.

Omdat er nogal wat onvolkomenheden in onze ledenadministratie zaten, veroorzaakt door verhuizing, een ander bankrekeningnummer, etc. , hebben we die een opfrisbeurt gegeven. Alle oude en nieuwe leden hebben we hiervoor benaderd en een formulier laten invullen met de actuele gegevens.

Dit is inmiddels afgerond en door onze ledenadministratie verwerkt. We hopen dat we deze, zeker in dit digitale tijdperk, up to date kunnen houden.

 

 

75-JARIG JUBILEUM.

 

16 April 1935:

 

“De voorzitter opent en leidt de vergadering en noemt de aanwezigen een hartelijk welkom toe.”

 

Zo werd 75 jaar geleden de eerste vergadering van het plaatselijk belang Bruchterveld geopend door voorzitter meester Holtrop.

Deze nieuwe vereniging (vereeniging destijds nog met 3 ees) stelde zich tot doel het behartigen van de belangen van Bruchterveld. Nu, 75 jaar later, is dit doel nog steeds hetzelfde.

 

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 november 2010 hebben we dit 75-jarig jubileum gevierd. Dit hebben we samen met het dorpshuis “Heujmansbelt” en gymvereniging “DAMAS” georganiseerd, die beiden hun 40 jarig bestaan vierden.

Vrijdagavond 12 november was er een druk bezocht receptie voor genodigden. Na afloop werd er in de kleine zaal een doorlopende presentatie gedraaid met oud video beelden en oude en zeer oude foto’s van Bruchterveld. Zaterdagavond 13 november was  er eerst een goochelaar/clown voor de kleinste jeugd gevolgd door een feestavond, met life band, voor de oudere jeugd. Beide avonden zijn naar volle tevredenheid verlopen.

 

Ik wil graag afsluiten met een stukje dat ik vond in het jaarverslag over het jaar 1939.

 

“Zoo zijn in het kort sommige van onze werken toegelicht en belicht.

Laat ons voortgaan met het werk door allen en voor allen.

Laten wij niet altijd op ons eigen belang alleen uit zijn maar met elkaar in Gods kracht werken  en streven ter behartiging van de plaatselijke belangen.”