Reactie vanuit de gemeente over de verkeersveiligheid aan de Broekdijk. Hieronder de uitgebreide reactie van de verkeerskundige collega’s, op basis van analyses en afwegingen.

Inrichting

Als we kijken naar de inrichting van de Broekdijk, past deze bij het verwachtingspatroon voor 30 km/u-wegen. De weggebruiker weet in een oogopslag wat er van hem/haar wordt verwacht, wat betekent dat de inrichting goed is. Zeker na de aanpassingen die in goed overleg met het Plaatselijk Belang Bruchterveld zijn gedaan, is het voor weggebruikers duidelijk welke verkeersregels hier gelden.

Snelheid

Daarnaast hebben wij gekeken naar de daadwerkelijk gemeten snelheden op de Broekdijk. Deze snelheden worden geregistreerd via mobiele- en GPS-data. De V85-snelheid die we op de Broekdijk hebben gemeten, ligt op maximaal 41 km/u. De V85-snelheid is een landelijk bepaalde richtlijn. Dit is de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden. We gebruiken de V85-snelheid, omdat dit een goed beeld geeft van de snelheid van het overgrote deel van het verkeer.

Dit wordt gedaan om “extremen” uit de meting te halen. Er zijn altijd weggebruikers die ondanks de weginrichting te hard (willen) rijden. Deze weggebruikers geven geen reëel beeld van de daadwerkelijke verkeerssituatie. De V85-regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig ervaart.

Ondanks dat de V85-snelheid boven de snelheidslimiet ligt, zijn wij van mening dat de verkeersveiligheid op de Broekdijk niet in het geding is. Wij zijn van mening dat een snelheid van 41 km/u nog binnen de veilige marge valt. Wij erkennen dat er zeker enkelingen kunnen zijn die wel harder rijden dan wat acceptabel is, maar er is helaas altijd een groep die zich verkeersonveilig gedraagt, ongeacht de maatregelen die wij treffen.

Vaak zijn het daarbij de eigen inwoners die te hard rijden. Onbekenden passen de snelheid aan omdat ze dus de weg en het verloop van de weg niet kennen.

Handhaving

Als gemeente hebben wij een plicht om te zorgen voor een veilige en goed onderhouden weg(inrichting). Daarnaast is er ook een handhavingsplicht. Deze taak ligt niet bij de gemeente.

Ondanks dat wij van mening zijn dat er geen sprake is dat de verkeersveiligheid in het geding is adviseren wij om ook eens met de politie dan wel wijkagent in gesprek te gaan. En eens te bespreken of een handhavingsactie tot de mogelijkheden behoort. Dit zal niet structureel zijn, maar misschien zijn er afspraken te maken om voor een (korte) periode een aantal keer op gezette tijden te gaan handhaven.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

In ons Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) staan onze plannen voor verkeer en vervoer in de komende jaren. Het 60 km/u-gedeelte van de Broekdijk is hierin opgenomen, wat betekent dat we ergens in de komende jaren bezig gaan om de verkeersveiligheid op dit gedeelte buiten de bebouwde kom te verbeteren. Het 30 km/u-gedeelte is recentelijk aangepakt. Hier ligt dus geen prioriteit dan wel is geen budget voor aanvullende snelheidsremmende maatregelen.

Wij zijn, alles overwegende, van mening dat de situatie voldoende verkeersveilig is en zien daarom geen aanleiding om aanvullende snelheidsremmende maatregelen te treffen op de Broekdijk.